REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:372-03/24-01/0001

URBROJ:2158-11-02-24-1

U Čemincu, 19. travnja 2024. godine

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Čeminac KLASA: 327-01/23-01/0001, URBROJ: 2158-11-01-23-1 („Službeni glasnik Općine Čeminac“, broj 9/23) općinski načelnik Općine Čeminac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za zakup poslovnog prostora u naselju Kozarac

 

 1. OPĆE ODREDBE

 1. Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čeminac na k.č.br. 406 u k.o. Kozarac , Međimurska ulica 47, površine 47,42m2 za obavljanje trgovačke ili uslužne djelatnosti.

 2. Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 5 godina.

 

 1. UVJETI NATJEČAJA

 1. U zakup se daje poslovni prostor koji je priveden namjeni.

 2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 71,13 eura, a što iznosi godišnje 853,56 eura.

 3. Natjecatelji su dužni uz prijavu na natječaj uplatiti jamčevinu u visini od 10% iznosa godišnje zakupnine uplatom na žiro-račun: Proračun Općine Čeminac HR5923400091806400000 s pozivom na broj:7706-OIB svrha uplate: Polog za poslovni prostor. Jamčevine koje su položili sudionici natječaja čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćene po završetku natječaja, najkasnije 15 dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 4. Rok za podnošenje pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine je 15 dana od dana objave natječaja.

Ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARATI, ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU ČEMINAC“, na adresu Matije Gupca 1, 31325 Čeminac.

Rok za dostavu ponuda je 03. svibnja 2024. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za otvaranje ponuda u prostorijama Općine Čeminac.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostaviti će se svim Natjecateljima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe i prave osobe koje ispunjavaju posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti za koje je namijenjen poslovni prostor koji se daje u zakup, pod uvjetom da uplate natječajem određen iznos jamčevine.

Pored naziva natjecatelja i iznosa ponuđene zakupnine, ponuda treba sadržavati:

 • Za pravne osobe – izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski registar ne stariji od 6 mjeseci

 • Za fizičke osobe – dokaz o hrvatskom državljanstvu

-dokaz o prebivalištu (uvjerenje ili osobna iskaznica)

-izvornik ili preslika izvatka iz obrtnog registra ne starije

od 6 mjeseci

-izvornici ili ovjerene preslike isprava kojima se dokazuje

Prednost u natjecanju sukladno članku 58. stavku 1.

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog

rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje)

 • Za prave i fizičke osobe:

 • Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga, po osnovi javnih davanja, iz kojih je vidljivo da je Natjecatelj izvršio sve dospjele porezne obveze i doprinose, koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.

 • Potvrdu Općine Čeminac o stanju duga

 • Broj žiro računa ili tekućeg računa radi povrata garantnog pologa

 

DOSTAVA PONUDA:

Natjecatelji koji ostvaruju prednost sukladno članku 58. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje) koji obavljaju obrtničku i samostalnu profesionalnu djelatnost imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja.

 1. Datum početka obavljanja djelatnosti u prostoru biti će datum potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora

 2. Poslovni prostor se može razgledati uz prethodni dogovor na broj telefona 031/304-319

 3. Natjecatelji moraju priložiti Izjavu da prihvaćaju opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Čeminac te da su upoznati sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup

 4. Neće se razmatrati nepotpune ponude, ponude koje su prispjele po isteku roka za dostavu ponuda i ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Čeminac.

 5. Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

 

 

OPĆINSIKI NAČELNIK

Danijel Rešetar v.r.

 

 

 

 

Javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Čeminac

 

Obavještavaju se svi ponuditelji na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac da će se javno otvaranje ponuda održati dana 12. travnja 2024. godine u Društvenom centru „Dr. Franjo Tuđman“, Čeminac, Hrvatskih branitelja 4, s početkom u 08:00 sati.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. - 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0558, projekt "Zaželi 4 – za ljepši život u općini Čeminac", te članka 40. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj: 9/23) Općinski načelnik objavljuje,

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt

„ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Zaželi 4 – za ljepši život u općini Čeminac, SF.3.4.11.01.0558

 

Radnik/ica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 

Broj traženih radnika/ica: 23

Područje rada: Općina Čeminac, naselja Čeminac, Kozarac, Grabovac, Novi Čeminac i Mitrovac

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno 34 mjeseci Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Općina Čeminac, naselja Čeminac, Kozarac, Grabovac, Novi Čeminac i Mitrovac

Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade

Republike Hrvatske

Naknada za prijevoz: ne

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,

 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,

 • briga o higijeni,

 • pomoć u socijalnoj integraciji,

 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,

dostava pomagala i sl.),

 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima

 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

Svaka zaposlena osoba pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih

korisnika.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu i prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s kontakt telefonom,

 • presliku osobne iskaznice,

 • presliku svjedodžbe završene škole,

 • dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje),

 • izjavu suglasnosti s korištenjem osobnih podataka (može se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Čeminac).

Trajanje radnog odnosa – 34 mjeseci.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, u roku 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Beli Manastir, odnosno zaključno s danom 11.04.2024. godine, na adresu:

Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, s naznakom „Oglas za prijem u radni odnos – Zaželi 4 – za ljepši život u općini Čeminac“.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Čeminac objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua.

 

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za

podnošenje prijava putem web stranice Općine Čeminac, https://www.ceminac.hr/

 

 

KLASA: 302-02/23-01/0005

URBROJ: 2158-11-02-24-15

Čeminac, 3. travnja 2024. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Rešetar v.r.

 

 

 

OGLAS JE OBJAVLJEN NA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE

03.04.2024.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=142215000

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA

SUDJELOVANJE U PROJEKTU

ZAŽELI IV PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Zaželi 4 – za ljepši život u općini Čeminac, SF.3.4.11.01.0558

 

Dana 18. ožujka 2024. godine općinski načelnik Općine Čeminac potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta „Zaželi IV – prevencija institucionalizacije“ sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata EU čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 120% od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 980,26 eura, koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora

- usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

2. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 200% od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 1.633,76 eura, koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora

- usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

3. Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 300% od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 2.450,64 eura, koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora

- usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent. U slučaju višečlanog kućanstva sve osobe članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine.

 

4. Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 ili više godina) - koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i koje istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Osoba s invaliditetom koja živi u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu može biti pripadnik ciljne skupine, uz uvjet da ukoliko živi u višečlanom kućanstvu moraju svi ostali članovi kućanstva biti pripadnici ciljne skupine.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete.

 

Svi zainteresirani koji ispunjavaju navedene uvjete trebaju dostaviti popunjen i potpisan „Obrazac za iskaz interesa“ kao i dokaznu dokumentaciju:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob

 • Potpisana Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

 

Rok za iskaz interesa i podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog poziva, a najkasnije do 17. travnja 2024. godine svaki radni dan od 07,00-15,00 sati u prostorijama Općine Čeminac, Hrvatskih branitelja 4, Čeminac ili na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Potrebne obrasce je moguće preuzeti na internetskim stranicama Općine Čeminac https://www.ceminac.hr/

i u prostorijama Općine Čeminac, Hrvatskih branitelja 4, Čeminac.

 

KLASA: 302-02/23-01/0005

UR.BROJ: 2158-11-02/24-12

Čeminac, 2. travnja 2024. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Rešetar, v.r.

 

 

 

 

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik