Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/20-02/0001, URBROJ: 2100/05-03-20-01 od 26. lipnja 2020. godine., Općinsko vijeće Općine Čeminac, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Čeminac

I.   

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, na području katastarskih općina Čeminac, Kozarac i Grabovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čeminac predviđeno za zakup i povrat.

 

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čeminac predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. i 2. ovog javnog natječaja.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čeminac predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, te se nalaze u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Katastarske čestice koje su predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i ostale namjene, označene su u rubrici Napomena te se nalaze u Prilogu 2. ovog javnog natječaja.

II.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

 

Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.

 

Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.

 

Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

 

III.

1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19 - u daljnjem tekstu Zakon) imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom:

 

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Čeminac, a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja

Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe je veća od trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u gospodarskom programu mora obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku od dvije godine od sklapanja ugovora o zakupu. Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva po ovom kriteriju za površine koje su za više od 10% veće od njegovih trenutačnih potreba.

Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna površina poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i pravne osobe.

b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Čeminac najmanje tri godine do objave javnog natječaja

d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Čeminac najmanje tri godine do objave javnog natječaja

e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Čeminac najmanje tri godine do objave javnog natječaja

f) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja

g) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom

h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

2) Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup, prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu:

a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8000 do 100.000 eura

b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom:

1. povrtlarstvom

2. voćarstvom (osim oraha)

3. vinogradarstvom

4. maslinarstvom

c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom

d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje SSS

e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja

f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika.

IV.

Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu iz točke III. ovog natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

 

V.

Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv adresu i OIB ponuditelja, katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda i popis dokumentacije dostavljen uz ponudu.

 

VI.

(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 47/19) uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1 koja se nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.

 

(2) Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 

– potvrdu Općine Čeminac o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

 

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

 

– izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta ( Obrazac 1),

 

– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske ( Obrazac 1),

 

– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru ( Obrazac 3).

 

– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječaja.

 

(3) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki III. 1. a) dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe ( Obrazac 2).

 

(4) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove točke dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u tablici 1.

 

(5) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b) dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja ( Obrazac 4).

 

(6) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. 1. b). koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja ( Obrazac 4).

 

(7) Pripadajući iznos uvjetnog grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2 nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.

 

(8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju tablice iz stavka 9. ovoga članka, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.

 

(9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima zaključene ugovore, a predmet su natječaja za zakup.

 

(10) Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

 

VII.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 30 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona.

 

VIII.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje.

 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

 

Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.

 

Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50. stavku 1.i 6. Zakona.

 

IX.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Čeminac u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Čeminac.

 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

X.

Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke V., dokumentaciju i izjave iz točke VI. ovog javnog natječaja.

 

Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica koje su predmet natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve katastarske čestice za koje podnosi ponudu.

 

Za svaku pojedinu katastarsku česticu iz ponude navedene u stavku 2. ove točke, ponuditelj mora dostaviti ponuđenu cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja.

 

Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u točki VI. tablici 1. ovog javnog natječaja.

 

XI.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Čeminac na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Osječko – baranjskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

O donesenoj odluci iz stavka 2. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Čeminac.

Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz stavka 1. i 2. ovog članka, nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

XII.

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, načelnik Općine Čeminac i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.

 

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČEMINAC

KLASA: 320-02/20-02/0001

URBROJ: 2100/05-03-20-2

 

PREDSJEDNIK

Mario Kralj

 

 

 

Prilog 1

Tablica 1 - rok od 25 godina

 

XR.BR.

Naziv katastarske općine

PTC. Br.

Broj katastarske čestice

Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura)

Površina (ha)

Jedinična zakupnina (kn)

Početna zakupnina (kn)

Postotak uveć./umanj.

Ukupna visina početne zakupnine (kn)

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

6*7

 

8+9

 

1

ČEMINAC

1

819

ORANICA

0,2665

499

132,98

0

132,98

 

2

ČEMINAC

2

940/1

ORANICA

12,5288

499

6251,87

0

6251,87

 

3

ČEMINAC

3

944

ORANICA

4,5278

499

2259,37

0

2259,37

 

4

ČEMINAC

4

981/10

ORANICA

8,5155

499

4249,23

0

4249,23

 

5

ČEMINAC

5

981/19

ORANICA

0,3658

499

182,53

0

182,53

 

6

ČEMINAC

6

981/35

ORANICA

25,4718

499

12710,43

0

12710,43

 

7

ČEMINAC

7

981/73

ORANICA

12,2647

499

6120,09

0

6120,09

 

8

ČEMINAC

8

981/74

ORANICA

13,365

499

6669,14

0

6669,14

 

9

ČEMINAC

9

981/79

ORANICA

0,6495

499

324,10

0

324,10

 

10

ČEMINAC

10

994

ORANICA

0,1888

499

94,21

0

94,21

 

12

GRABOVAC

12

505/1

ORANICA

1,2340

499

615,77

0

615,77

 

13

GRABOVAC

13

541/3

ORANICA

0,3865

499

192,86

0

192,86

 

14

GRABOVAC

14

619

LIVADA

4,6069

228

1050,37

0

1050,37

 

15

GRABOVAC

14

619

ORANICA

18,4278

499

9195,47

0

9195,47

 

16

GRABOVAC

15

621

LIVADA

0,3886

228

88,60

0

88,60

 

17

GRABOVAC

16

92

LIVADA

0,0898

228

20,47

0

20,47

 

18

KOZARAC

17

164

ORANICA

5,0608

499

2525,34

0

2525,34

 

 

 

 

 

 

108,3386

 

55.682,83

 

55.682,83

 

 

 

 

Sveukupna površina u natječaju u ha: 108,3386

Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 52.682,83

 

Tablica 2 - rok od 5 godina

 

XR.BR.

Naziv katastarske općine

PTC. Br.

Broj katastarske čestice

Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura)

Površina (ha)

Jedinična zakupnina (kn)

Početna zakupnina (kn)

Postotak uveć./umanj.

Ukupna visina početne zakupnine (kn)

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

6*7

 

8+9

 

1

ČEMINAC

18

1000

PAŠNJAK

0,2309

172

39,71

0

39,71

 

2

ČEMINAC

19

303/9

ORANICA

1,7563

499

876,39

0

876,39

 

3

ČEMINAC

20

304

ORANICA

6,8285

499

3407,42

0

3407,42

 

4

ČEMINAC

21

405/1

ORANICA

0,2012

499

100,40

0

100,40

 

5

ČEMINAC

21

405/1

ORANICA

0,8049

499

401,65

0

401,65

 

6

ČEMINAC

22

464/3

ORANICA

0,1697

499

84,68

0

84,68

 

7

ČEMINAC

23

470/2

ORANICA

11,9641

499

5970,09

0

5970,09

 

8

ČEMINAC

24

470/3

ORANICA

11,4962

499

5736,60

0

5736,60

 

9

ČEMINAC

25

940/6

PAŠNJAK

10,9741

172

1887,55

0

1887,55

 

10

ČEMINAC

26

940/7

PAŠNJAK

0,7078

172

121,74

0

121,74

 

11

ČEMINAC

27

958

ORANICA

0,4385

499

218,81

0

218,81

 

12

ČEMINAC

28

981/103

ORANICA

2,4896

499

1242,31

0

1242,31

 

13

ČEMINAC

29

981/32

ORANICA

0,9108

499

454,49

0

454,49

 

14

ČEMINAC

30

981/34

ORANICA

0,9175

499

457,83

0

457,83

 

15

ČEMINAC

31

981/62

ORANICA

0,2424

499

120,96

0

120,96

 

16

ČEMINAC

32

981/63

ORANICA

0,1304

499

65,07

0

65,07

 

17

ČEMINAC

33

981/75

ORANICA

0,0901

499

44,96

0

44,96

 

18

ČEMINAC

34

992

ORANICA

0,1814

499

90,52

0

90,52

 

19

GRABOVAC

35

3/3

ORANICA

0,4435

499

221,31

0

221,31

 

20

GRABOVAC

36

483

ORANICA

4,5500

499

2270,45

0

2270,45

 

21

GRABOVAC

36

484

ORANICA

0,2147

499

107,14

0

107,14

 

22

GRABOVAC

36

484

ORANICA

0,1073

499

53,54

0

53,54

 

23

GRABOVAC

36

485

ORANICA

0,5367

499

267,81

0

267,81

 

24

GRABOVAC

36

485

ORANICA

0,5366

499

267,76

0

267,76

 

25

GRABOVAC

37

582

LIVADA

0,5434

228

123,90

0

123,90

 

26

GRABOVAC

38

7/1

ORANICA

10,0000

499

4990,00

0

4990,00

 

 

 

 

 

 

67,4666

 

29.623,09

 

29.623,09

 

 

 

Sveukupna površina u natječaju u ha:67,4666

Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 29.623,09

 

Tablica 1

R.br.

Dokazuje

Izvor dokumenta

Naziv dokumenta

1.

Nositelj OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)

2.

Vlasnik obrta

Podnositelj ponude

Područni ured državne uprave

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog registra

3.

Pravna osoba

Podnositelj ponude

Nadležni trgovački sud

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog registra

4.

Pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća

FINA

BON 1

5.

Poljoprivreda primarna djelatnost

Područni ured ili ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Nadležni trovački sud

Državni zavod za statistiku (DZS)

– Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe)

– Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)«.

6.

Vlasnik ili posjednik stoke

Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda HAPIH-a

Potvrda HAPIH-a ili

Potvrda HAPIH-a i

Kooperantski ugovor (u slučaju uslužnog tova)

7.

Prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt

Podnositelj ponude

MUP

Nadležni trgovački sud

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o prebivalištu, Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji ili ugovor o zakupu proizvodnog objekta

8.

Prosječan broj uvjetnih grla za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju

Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda

Potvrda Ministarstva poljoprivrede

9.

Površine poljoprivrednog zemljišta koje ponuditelj koristi

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Potvrda iz ARKOD upisnika

10.

Dosadašnji posjednik

Podnositelj ponude

Ugovor ili nagodba za višegodišnje nasade

11.

Mlađi od 41 god.

Podnositelj ponude

Osobna iskaznica

12.

Datum upisa u upisnik PG

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG

13.

Bavi poljoprivrednom proizvodnjom

Podnositelj ponude

Upisnik poljoprivrednih proizvođača

14.

Ekonomska vrijednost PG

Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda

Potvrda Ministarstva poljoprivrede

15.

Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Podnositelj ponude

Ministarstvo poljoprivrede

Gospodarski program

Za sjemensku proizvodnju-rješenje Ministarstva poljoprivrede

16.

Obrazovanje

Podnositelj ponude

Diploma ili svjedodžba

17.

Hrvatski branitelj

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

18.

Dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

19.

Broj članova OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLICA 2

Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI

Goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Magarci

1,0

Pulad

0,5

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002

 

  

 

OBRASCE, PRAVILNIKE I IZJAVE MOŽETE SKINUTI OVDJE.

 

 

Na temelju članka 2. i 31. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja u vlasništvu Općine Čeminac KLASA: 406-01/19-01/0024, URBROJ: 2100/05-03-19-1 od 08. studenoga 2019. godine, načelnik Općine Čeminac objavljuje

 

O G L A S

o prodaji rabljenog teretnog vozila – FAP

 

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je službeno vozilo u vlasništvu Općine Čeminac.

 

2. Podaci o vozilu

Vrsta vozila: teretno vozilo marke FAP, broj šasije:102875, godina proizvodnje 1986., oblik karoserije: otvoreni sa samoistovarivačem, vrsta motora: Diesel, snaga motora 155 kW, 278044 km, zadnja registracija do 26.06.2020. godine .

 

Početna prodajna cijena teretnog vozila marke FAP iznosi 15.000,00 kuna (petnaest tisuća kuna).

 

3. Pregled vozila

 

Za sve informacije i pregled vozila zainteresirani se mogu obratiti, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, kontakt osobi:

JOSIP CRNČAN , mobilni telefon 091/206 00 37.

 

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

4. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

 

5. Sadržaj ponude

Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, e-mail adresu i

broj za kontakt;

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za

pravne osobe;

- ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene iz Oglasa.

 

6. Rok za dostavu i otvaranje ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za kupnju rabljenog teretnog vozila - FAP“, putem pošte ili neposrednom predajom pisarnici:

Općina Čeminac, Hrvatskih branitelja 4, 31325 Čeminac.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave Oglasa.

 

Nepotpune i nepravilne ponude, tj. ponude koje ne sadrže traženu popratnu dokumentaciju, kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim oglasom. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni na dokaziv način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na adresu ponuditelja.

 

8. Ostalo

Oglas se objavljuje na web stranici Općine Čeminac.

Prodavatelj zadržava pravo poništiti ovaj oglas i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, bez iznošenja posebnog razloga.

 

KLASA: 406-01/20-01/0006

URBROJ: 2100/05-02-20-1

Čeminac, 06. srpnja 2020. godine

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NAČELNIK

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine, v.r.

 

 

 

 

 

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila KLASA:406-01/19-01/0021, URBROJ:2100/05-03/19-1 od 05. listopada 2019. godine, načelnik Općine Čeminac objavljuje slijedeći

 

O G L A S

o prodaji rabljenog službenog vozila – Renault Laguna

 

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je službeno vozilo u vlasništvu Općine Čeminac.

 

2. Podaci o vozilu

Vrsta vozila: osobni automobil marke Renault, tip vozila Laguna, model vozila: 1.9 DCI,

broj šasije:VF1BGCGB634026224, godina proizvodnje 2005., oblik karoserije: zatvoreni, vrsta motora: Diesel, snaga motora 88 kW, 460 000 km, registrirano.

 

Početna prodajna cijena službenog vozila Renault Laguna 1.9 DCI iznosi 12.000,00 kuna (dvanaest tisuća kuna).

 

3. Pregled vozila

 

Za sve informacije i pregled vozila zainteresirani se mogu obratiti, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, kontakt osobi:

JOSIP CRNČAN , mobilni telefon 091/206 00 37.

 

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

4. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

 

5. Sadržaj ponude

Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, e-mail adresu i

broj za kontakt;

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za

pravne osobe;

- ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene iz Oglasa.

 

6. Rok za dostavu i otvaranje ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za kupnju službenog vozila“, putem pošte ili neposrednom predajom pisarnici:

Općina Čeminac, Hrvatskih branitelja 4, 31325 Čeminac.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave Oglasa.

 

Nepotpune i nepravilne ponude, tj. ponude koje ne sadrže traženu popratnu dokumentaciju, kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

 

7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim oglasom. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni na dokaziv način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na adresu ponuditelja.

 

8. Ostalo

Oglas se objavljuje na web stranici Općine Čeminac.

Prodavatelj zadržava pravo poništiti ovaj oglas i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, bez iznošenja posebnog razloga.

 

 

KLASA:406-01/19-01/0021

URBROJ: 2100/05-02-20-2

Čeminac, 06. srpnja 2020. godine

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NAČELNIK

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine, v.r.

 

 

 

 

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

 (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik