REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

 

OBAVIJEST

RADIONICA/ ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

 

Obavještavamo sve zainteresirane mještane da Općina Čeminac u suradnji s osječkom tvrtkom Staklo-dom D.O.O. Osijek i ovlaštenim energetskim certifikatorom organizira predavanje na temu energetske obnove obiteljskih kuća.

Prijavom na natječaj građani mogu ostvariti sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60% za radove na povećanju toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora, ugradnji sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i postavljanje nove fotonaponske elektrane.

RADIONICA će se održati u utorak, 30. siječnja 2024. godine u Općini Čeminac, u prostorijama Društvenog centra „Dr. Franjo Tuđman“, Čeminac, Hrvatskih branitelja 4 s početkom u 18 sati.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti kod organizatora radionice, predstavnika tvrtke Staklo-dom d.o.o. putem mobitela 0998633099, ili maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15 i 37/21), članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Čeminac („Službeni glasnik Općine Čeminac” broj 7/2023) Općinski načelnik Općine Čeminac dana 23. siječnja 2024. godine, objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama

u 2024. godini iz proračuna Općine Čeminac

 

 1. Predmet natječaja

 

Članak 1.

 

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Čeminac.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Čeminac može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Čeminac.

Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Čeminac za maksimalno dva programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2024. godine.

Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Općine Čeminac („Službeni glasnik Općine Čeminac” broj 7/2023) (u tekstu: Pravilnik).

Općina Čeminac financirati će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2024. godinu:

 

 • Javne potrebe u športu na području Općine Čeminac (Program 1010)

 • Javne potrebe u kulturi (Program 1009, Aktivnost A100901 Sufinanciranje rada udruga)

 

 1. Iznos sredstava

 

Članak 2.

 

U Proračunu Općine Čeminac predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2024. godini.

Ukupno predviđeni iznos sredstava za financiranje projekata i institucionalne podrške udrugama u 2024. godini je 76.000,00 EUR.

Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Čeminac i ciljevi definirani strateškim dokumentima je 76.000,00 eura.

Sredstva su raspoređena po kategorijama:

 1. Javne potrebe u športu na području Općine Čeminac (Program 1010) iznos od 60.000,00 eura

 2. Javne potrebe u kulturi (Program 1009, Aktivnost A100901 Sufinanciranje rada udruga) iznos od 16.000,00 eura

 1. Korisnici financiranja

 

Članak 3.

 

Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja (nastavno: Korisnici) su:

 1. Udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;

 2. Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

 3. Udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Čeminac;

 4. Udruga ne smije na natječaj prijaviti više od 2 programa ili projekta;

 5. Udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Čeminac;

 6. Udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;

 7. Mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

 8. Da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

 9. Da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Čeminac;

 10. Prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točka 1. i 2. ovog članka pribavlja Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka.

 

 1. Obavezna dokumentacija

 

Članak 4.

 

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrasce za prijavu programa ili projekta:

  1. Obrazac opisa programa ili projekta

  2. Obrazac proračuna programa ili projekta,

 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

 3. Obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,

 4. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,

 5. Popis priloga koji se prilažu prijavi.

 

Članak 5.

 

Uz ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene i natječajnoj dokumentaciji potrebno je uz prijavu na natječaj priložiti:

 1. Potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;

 2. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave natječaja;

 3. Popis članova udruge i zaposlenih, ako je primjenjivo;

 4. Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Uz prijavu iz stavka 1. ovog članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

 

 1. Dostavljanje dokumentacije

 

Članak 6.

 

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čeminac ili na Internet stranici Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu :

 

Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac

uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz proračuna Općine Čeminac” – NE OTVARATI

 

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja odnosno 22. veljače 2024. godine.

Neće se razmatrati prijave:

 • koje su dostavljene: nakon roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene kao Korisnici,

 • koje nisu predmet ovog Natječaja,

 • koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.

 

 1. Odabir prijava

 

Članak 7.

 

Za provođenje postupaka javnih natječaja imenuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

 

 • Ivana Viljevac, predsjednik,

 • Ljiljana Bajčinovci, član,

 • Nataša Džankić, član.

 

Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Zadaće Povjerenstva u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata su:

 • Razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja;

 • Izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte.

 

Neslužbena lista podnositelja prijava kojima su odobrena sredstva objavljuje se na Internet stranicama Općine Čeminac. Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva Odluka se sukladno članku 20. Pravilnika šalje na adresu podnositelja.

Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana zaprimanja Odluke podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, uz naznaku „NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama u 2024. godini iz proračuna Općine Čeminac – Prigovor na Odluku.”

Općinski načelnik odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave.

 

 1. Ugovor o financiranju

 

Članak 8.

 

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Čeminac će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Povjerenstvo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

 

 1. Ostale informacije

 

Članak 9.

 

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Čeminac da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim Internet stranicama Općine Čeminac te u drugim izvještajima.

Općina Čeminac će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financijskih programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Sve ostale informacije dostupne su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Općine Čeminac, Uputama za prijavitelje te su oni sastavni dijelovi ovog Javnog natječaja.

Sastavni dio ovog natječaja su i obrasci za prijavu projekata ili programa i izvještavanje.

Sva pitanja vezano uz natječaj mogu se postaviti na:

 

Općina Čeminac

Matije Gupca 1, 31325 Čeminac

Tel: 031 304 319

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

KLASA: 402-05/24-01/0002

URBROJ: 2158-11-02-24-1

U Čemincu, 23. siječnja 2024. godine

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Rešetar v.r.

 

 

 


Prilozi:

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 5. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Čeminac („Službeni glasnik Općine Čeminac“ broj 7/23) Općinski načelnik Općine Čeminac dana 23. siječnja 2024. godine, objavljuje

 

NATJEČAJ

za financiranje provedbe programa/projekta vjerskih zajednica

na području Općine Čeminac u 2024. godini

 

 1. Predmet natječaja

 

Članak 1.

 

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa vjerskih zajednica iz proračuna Općine Čeminac.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Čeminac može ostvariti vjerska zajednica u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a koji se odnose na brigu o sakralnim objektima na području Općine Čeminac.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Čeminac za maksimalno dva programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2024. godine.

Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Općine Čeminac („Službeni glasnik Općine Čeminac“ broj 7/23) (u tekstu: Pravilnik).

Općina Čeminac financirati će samo one vjerske zajednice koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2024. godinu:

 • Kapitalne donacije vjerskim zajednicama (Program 1011 Religija, Aktivnost A101101 Donacije župnim uredima).

 

 1. Iznos sredstava

 

Članak 2.

 

U proračunu Općine Čeminac predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2024. godini.

Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje programa/projekata koje provode vjerske zajednice je 8.000,00 eura.

Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje programa/projekata koje provode vjerske zajednice na području Općine po ovom natječaju je 8.000,00 eura.

Sredstva su raspoređena po kategorijama:

 1. Kapitalne donacije vjerskim zajednicama (Program 1011 Religija, Aktivnost A101101 Donacije župnim uredima) iznos od 8.000,00 eura.

 

 

 

 

 

 

 1. Korisnici financiranja

 

Članak 3.

 

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata vjerskim zajednicama uz uvjet da:

 • su upisani u Evidenciji vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

 • imaju sjedište na području Općine Čeminac

 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj Općine Čeminac bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za zadovoljavanje potreba Općine Čeminac,

 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine i drugih izvora,

 • nemaju dugovanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,

 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i djela definirana Uredbom,

 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga.

 

 1. Obavezna dokumentacija

 

Članak 4.

 

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. obrasce za prijavu programa ili projekta:

  1. obrazac opisa programa ili projekta

  2. obrazac proračuna programa ili projekta

 2. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

 3. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,

 4. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,

 5. popis priloga koji se prilažu prijavi.

 

Članak 5.

 

Uz ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji potrebno je uz prijavu na natječaj priložiti:

 1. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od danas objave natječaja;

 2. uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe vjerske zajednice u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od šest mjeseci od dana objave natječaja.

 

 

 

 

 1. Dostavljanje dokumentacije

 

Članak 6.

 

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čeminac ili na Internet stranici Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, uz naznaku: „NATJEČAJ za financiranje provedbe programa/projekta vjerskih zajednica na području Općine Čeminac“ – NE OTVARATI.

Prijava na papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane odgovorne osobe vjerske zajednice, te ovjerene službenim pečatom.

Ukoliko prijavitelj podnosi prijavu na natječaj elektroničkim putem, dužan je elektronički dostaviti i svu propisanu dokumentaciju.

Podnositelj prijave koji podnosi prijavu na natječaj elektroničkim putem, na zahtjev Općine Čeminac dužan je dostaviti na uvid svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Prijavitelj koji podnosi prijavu na natječaj elektroničkim putem, svoju prijavu može podnijeti na e – mail Općine Čeminac: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rok podnošenja prijave na natječaj bez obzira na način prijave je 30 dana od dana objave javnog natječaja, odnosno do 22. veljače 2024. godine.

Neće se razmatrati prijave:

 • koje su dostavljene: nakon isteka roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene kao Korisnici,

 • koje nisu predmet ovog Natječaja,

 • koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.

 

 1. Odabir prijava

 

Članak 7.

 

Za provođenje postupka javnih natječaja imenuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

 • Ivana Viljevac, predsjednica,

 • Nataša Džankić, član,

 • Ljiljana Bajčinovci, član.

 

Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Zadaće Povjerenstva u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekta su:

 • razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja;

 • izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.

Neslužbena lista podnositelja prijava kojima su odobrena sredstva objavljuje se na Internet stranicama Općine Čeminac. Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva Odluka se sukladno članku 20. Pravilnika šalje na adresu podnositelja.

Podnositelji prijave imaju pravo u roku 8 dana od dana zaprimanja Odluke podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, uz naznaku: „NATJEČAJ za financiranje provedbe programa/projekta vjerskih zajednica na području Općine Čeminac – Prigovor na Odluku“.

Općinski načelnik odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave.

 

 1. Ugovor o financiranju

 

Članak 8.

 

Sa vjerskim zajednicama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Čeminac će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa i projekta, Povjerenstvo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna i programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

 

 1. Ostale informacije

 

Članak 9.

 

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Čeminac da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim Internet stranicama Općine Čeminac te u drugim izvještajima.

Općina Čeminac će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Sve ostale informacije dostupne su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Općine Čeminac, Uputama za prijavitelje te su oni sastavni dijelovi ovog Javnog natječaja.

Sastavni dio ovog natječaja su i obrasci za prijavu projekta ili programa i izvještavanje.

 

Sva pitanja vezano uz natječaj mogu se postaviti na:

 

Općina Čeminac

Matije Gupca 1, 31325 Čeminac

Tel: 031/304-319

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

KLASA: 402-05/24-01/0001

URBROJ: 2158-11-02-24-1

Čeminac, 23. siječnja 2024. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Rešetar v.r.

 

Prilozi:

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik