REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEMINAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:372-01/24-01/0001
URBROJ:2158-11-02-24-1
U Čemincu, 19. veljače 2024. godine
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“,
broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine
Čeminac KLASA: 327-01/23-01/0001, URBROJ: 2158-11-01-23-1 („Službeni glasnik Općine Čeminac“,
broj 9/23) općinski načelnik Općine Čeminac raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

Za zakup poslovnog prostora u naselju Čeminac

I. OPĆE ODREDBE
1. Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čeminac na
k.č.br. 83/1 u k.o. Čeminac označeno kao zgrada broj 1, Ulica Matije Gupca 1, površine
58,64m2 za obavljanje trgovačke djelatnosti.
2. Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 5 godina.
II. UVJETI NATJEČAJA
1. U zakup se daje poslovni prostor koji je priveden namjeni.
2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 87,96 eura, a što iznosi godišnje 1.055,52 eura.
3. Natjecatelji su dužni uz prijavu na natječaj uplatiti jamčevinu u visini od 10% iznosa
godišnje zakupnine uplatom na žiro-račun: Proračun Općine Čeminac
HR5923400091806400000 s pozivom na broj:7706-OIB svrha uplate: Polog za poslovni
prostor. Jamčevine koje su položili sudionici natječaja čije ponude nisu prihvaćene, bit će
im vraćene po završetku natječaja, najkasnije 15 dana od donošenja odluke o
najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena
zadržava se i uračunava u zakupninu.
4. Rok za podnošenje pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine je
15 dana od dana objave natječaja.
Ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE
OTVARATI, ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU
ČEMINAC“, na adresu Matije Gupca 1, 31325 Čeminac.
Rok za dostavu ponuda je 04. ožujka 2024. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda će se
obaviti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za otvaranje ponuda u prostorijama Općine
Čeminac.
Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostaviti će se svim Natjecateljima u roku od 8
(osam) dana od dana donošenja odluke.
5. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe i prave osobe koje ispunjavaju
posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti za koje je namijenjen
poslovni prostor koji se daje u zakup, pod uvjetom da uplate natječajem određen iznos
jamčevine.
Pored naziva natjecatelja i iznosa ponuđene zakupnine, ponuda treba sadržavati:
- Za pravne osobe – izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudskih registar ne
stariji od 6 mjeseci
- Za fizičke osobe – dokaz o hrvatskom državljanstvu

-dokaz o prebivalištu (uvjerenje ili osobna iskaznica)
-izvornik ili preslika izvatka iz obrtnog registra ne starije
od 6 mjeseci
-izvornici ili ovjerene preslike isprava kojima se dokazuje
Prednost u natjecanju sukladno članku 58. stavku 1.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje)

- Za prave i fizičke osobe:
- Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga, po osnovi javnih davanja, iz kojih je vidljivo da
je Natjecatelj izvršio sve dospjele porezne obveze i doprinose, koja ne smije biti starija
od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.
- Potvrdu Općine Čeminac o stanju duga
- Broj žiro računa ili tekućeg računa radi povrata garantnog pologa

DOSTAVA PONUDA:
Natjecatelji koji ostvaruju prednost sukladno članku 58. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje) koji obavljaju obrtničku i
samostalnu profesionalnu djelatnost imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude
iz natječaja.

6. Datum početka obavljanja djelatnosti u prostoru biti će datum potpisa Ugovora o zakupu
poslovnog prostora
7. Poslovni prostor se može razgledati uz prethodni dogovor na broj telefona 031/304-319
8. Natjecatelji moraju priložiti Izjavu da prihvaćaju opće uvjete zakupa propisane Odlukom o
zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Čeminac te da su upoznati sa stanjem i
opremljenošću prostora koji se daje u zakup
9. Neće se razmatrati nepotpune ponude, ponude koje su prispjele po isteku roka za dostavu
ponuda i ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Natječaja imaju
dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Čeminac.
10. Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere
najpovoljnijeg ponuđača.

OPĆINSIKI NAČELNIK
Danijel Rešetar v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEMINAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 551-06/24-01/0001
URBROJ: 2158-11-02-24-1
Čeminac, 19. veljače 2024. godine
Na temelju Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći povodom „Uskrsa” umirovljenicima
s područja Općine Čeminac (KLASA: 551-02/24-01/0001, URBROJ: 2158-11-02-24-1 od 16.
veljače 2024. godine), načelnik Općine Čeminac 19. veljače 2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć povodom Uskrsa

umirovljenicima s područja Općine Čeminac 2024. godine

I.

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć
povodom Uskrsa umirovljenicima s područja Općine Čeminac 2024. godine.

II.

Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju umirovljenici s područja Općine Čeminac (korisnici
tuzemne i inozemne mirovine), uz uvjet:
- da imaju prijavljeno prebivalište i boravište na području Općine Čeminac minimalno
godinu dana,
- da nemaju dugovanja na adresi prebivališta na području Općine Čeminac.
Jednokratna pomoć isplaćuje se umirovljenicima s područja Općine Čeminac i to kako slijedi:
- umirovljenici koji primaju mirovinu do iznosa 500,00 eura ostvaruju novčanu pomoć u
iznosu od 100,00 eura,
- umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu od 500,01 eura do 800,00 eura ostvaruju
novčanu pomoć u iznosu od 60,00 eura,
- umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu od 800,01 eura do 1000,00 eura ostvaruju
novčanu pomoć u iznosu od 30,00 eura.
Umirovljenicima koji ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć povodom Uskrsa, ista će biti
isplaćena na njihove žiro/tekuće račune.
III.

Podnositelji zahtjeva za ostvarenje prava na jednokratnu pomoć povodom Uskrsa
umirovljenicima s područja Općine Čeminac 2024. godine dužni su dostaviti sljedeće obrasce
koji su objavljeni na web stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr ili se mogu podići u
prostorijama Općine Čeminac na adresi Hrvatskih branitelja 4, Čeminac:
- ispunjeni Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć,
- dokaz o prebivalištu (osobna iskaznica/uvjerenje o prebivalištu),
- preslika odreska od mirovine ili obavijest/potvrda o mirovinskim primanjima izdana od
strane banke (ne starija od 3 mjeseca).

Umirovljenicima koji imaju račun koji je ovršen moraju otvoriti zaštićeni račun u FINI te istima
najaviti isplatu uskrsnice od Općine Čeminac kako ista ne bi bila ovršena, te potvrdu dostaviti
zajedno s dokumentacijom navedenom u ovom Javnom pozivu.

IV.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć povodom Uskrsa umirovljenicima 2024.
godine mogu se predati u pisarnici Općine Čeminac (radnim danom od 07:00 do 15:00 sati) na
adresi Hrvatskih branitelja 4, Čeminac ili putem pošte ili na e – mail adresu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Javni poziv je otvoren od 19. veljače 2024. godine do zaključno 22. ožujka 2024. godine.
Nepotpuni zahtjevi ili oni pristigli izvan roka neće se razmatrati.
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu upotrjebljeni su neutralno i odnose se na osobe
oba spola.
Ovaj Javni poziv i obrasci za prijavu objavit će se na službenim stranicama Općine Čeminac
www.ceminac.hr i oglasnoj ploči Općine Čeminac.

OPĆINSKI NAČELNIK
Danijel Rešetar v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEMINAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-04/23-01/0003
URBROJ: 2158-11-02-24-3
Čeminac, 15. veljače 2024. godine
Na temelju članka 68. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac 2/21),
načelnik Općine Čeminac dana 15. veljače 2024. godine raspisuje
II. JAVNI POZIV

za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva (dalje u tekstu: Poziv) je podjela 144 komada kompostera zapremine
350 litara za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. Nabava kompostera
sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80%, dok je
Općina Čeminac osigurala preostala sredstva.
Komposteri su crne boje, izrađeni od polietilena visoke gustoće (HDPE), opremljeni s dvojim
bočnim vratašcima za vađenje komposta sa strane i otvorima za provjetravanje, bez, donje
stranice – dna zbog dodira s tlom i pristupa mikroorganizama i crva. Visina kompostera iznosi
74 cm, baza je dimenzija 81x81 cm, a težina 11 kg. Jednostavno se montiraju bez uporabe
alata i pogodni su za kompostiranje biootpada iz kućanstva i vrta.
Cilj Poziva je osiguravanje komunalne opreme korisnicima javne usluge na području Općine
Čeminac kako bi se smanjila količina komunalnog otpada.
II. OPĆI UVJETI
Pravo na dodjelu kompostera ima fizička osoba koja podnese cjelovito popunjen zahtjev te
zadovoljava sljedeće uvjete:
1. ima prebivalište na području Općine Čeminac,
2. obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta,
3. korisnik je javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine
Čeminac,
4. nema dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Općini Čeminac,
5. raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta.
Provjeru dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja će obaviti Općina Čeminac
prilikom obrade zahtjeva.
Fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Poziva te ima pravo na
dodjelu jednog kompostera.

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI
Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se:
1. na e – mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom „Prijava na Javni poziv“,
2. preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu
na omotnici) na adresu Općine Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, s
naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje“,
3. osobno u Općini Čeminac, u prostorijama Društvenog centra „Dr. Franjo Tuđman“,
Čeminac, Hrvatskih branitelja 4.
Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom Poziva 15. veljače 2024. godine, a završava
objavom Obavijesti o zatvaranju Poziva na mrežnim stranicama Općine Čeminac
(www.ceminac.hr), najkasnije u roku od 30 dana od objave Poziva.
Poziv se zatvara kada bude iscrpljen raspoloživi broj kompostera.
Prijava na Poziv mora sadržavati sljedeće:
1. cjelovito popunjen zahtjev za dodjelu kompostera,
2. presliku osobne iskaznice (obostrano)
IV. OBRADA ZAHTJEVA I PODJELA KOMPOSTERA
Odluka o rezultatima Poziva objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Čeminac i
oglasnoj ploči Općine Čeminac.
Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva, odnosno vremenu
podnošenja zahtjeva, dok se ne podijele svi raspoloživi komposteri.
Prihvatljivi prijavitelji koji zadovoljavaju uvjete Poziva naknadno će biti obaviješteni o
načinu, mjestu i vremenu preuzimanja kompostera.
Prilikom preuzimanja kompostera potrebno je predočiti na uvid osobnu iskaznicu i potpisati
zapisnik o primopredaji.
V. UVJETI KORIŠTENJA
Podnositelji zahtjeva kojima se odobri dodjela kompostera dužni su:
1. koristiti komposter u svrhu provođenja kompostiranja,
2. koristiti komposter na okućnici objekta za koji je izdana Odluka o dodjeli kompostera.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15,
69/22) Općina Čeminac kao tijelo javne vlasti, obvezna je radi upoznavanja javnosti,
omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama
ili javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva, podnošenjem
zahtjeva za dodjelu kompostera, a koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu Općini
Čeminac da obrađuje i koristi osobne podatke navedene u zahtjevu, isključivo u svrhu dodjele
kompostera za kućno kompostiranje te da se Odluka o dodjeli kompostera, koja sadrži osobne
podatke, objavi na službenoj internet stranici Općine Čeminac i oglasnoj ploči Općine
Čeminac.

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Rešetar v.r.

 

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik