REPUBLIKA HRVATSKA

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-05/20-01/000168 URBROJ: 2158/1-01-16/6-20-0008

Beli Manastir, 20.10.2020.

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša , na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA ČEMINAC, HR-31325 Čeminac, Matije Gupca 1, OIB 94724152559 po opunomoćeniku BRUNO RECHNER, HR- 31000 Osijek, GORNJODRAVSKA OBALA 90B, OIB 11568823080, izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba za:

– izgrađenu građevinu komunalno-servisne namjene, 2.b skupine -kuća oproštaja

(mrtvačnica)

na postojećoj građevnoj čestici 395 k.o. Grabovac (Grabovac, Z. Kovača), za koju je izdan izvršan akt za građenje građevine i to:

– Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000153, URBROJ: 2158/1-01-16-

01/17-18-0008, od 25.04.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo osječko-baranjske županije, Ispostava Beli Manastir, pravomoćna dana 21.05.2018. godine.

 

 

OBRAZLOŽENJE

Investitor OPĆINA ČEMINAC, HR-31325 Čeminac, Matije Gupca 1, OIB 94724152559po

opunomoćenikuBRUNORECHNER,HR-31000Osijek,GORNJODRAVSKAOBALA90B,OIB

11568823080, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 21.09.2020. godine izdavanje uporabne dozvole iz izreke.

U postupku je utvrđeno da spisu priliježu propisani dokumenti iz članka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa izvršnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Građevina je priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 144. Zakona o gradnji, te je odlučeno

kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj115/16.).

 

 

UPUTA O PRAVNOMLIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Željko Kajtar, dipl.ing.građ.

 

DOSTAVITI:

  • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava(https://dozvola.mgipu.hr),

    • OPĆINAČEMINAC

HR-31325 Čeminac, Matije Gupca1

    • BRUNO RECHNER -opunomoćenik

HR-31000 Osijek, GORNJODRAVSKA OBALA 90B

  • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava(https://dozvola.mgipu.hr)

    • PUK Osijek, Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir HR-31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava55

  • ispis elektroničke isprave u spispredmeta

 

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

 (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik