REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

 

KLASA: 112-03/20-01/0004

UR.BROJ: 2100/05-04-20-1

Čeminac, 05. ožujka 2020. godine

 

Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, objavljuje

 

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Pomoćni komunalni radnik - 15 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 9 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

 

Riječi i pojmovi u ovom oglasu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno o kom rodu su navedeni. Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u službu kako slijedi:

 

Opći uvjeti za prijem u službu:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Osim općih uvjeta koji su propisani člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) kandidat mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

- niža stručna sprema,

- osnovna škola

- srednja škola.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 ).

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

- životopis,

- presliku osobne iskaznice ili domovnice,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od

6 mjeseci),

- elektronički zapis sa HZMO,

- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. naprijed

navedenog Zakona.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo, pri čemu se napominje da takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Beli Manastir na adresu: Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, s naznakom „ za prijam u službu na radno mjesto pomoćni komunalni radnik – ne otvaraj.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web-stranici Općine Čeminac i na oglasnoj ploči najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava objavit će se na web-stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr.

 

 

 

 

 

Pročelnica

 

Ivana Viljevac, bacc.admin.publ.

 

Oglas , Podatke o oglasu i izjavu možete pronaći na linku ispod

 

 

 

 

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik