Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) te članka 21. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Čeminac, načelnik Općine Čeminac, objavljuje

 

J A V N I N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čeminac

 

 1. Prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:

Predmet ponude:

 1. Poslovni prostor u ulici Matije Gupca 1 u Čemincu

 2. Poslovni prostor u Zagorskoj ulici 49 u Grabovcu

 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godine, a po isteku istog vremena može se produžiti sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

 1. Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovni prostor pod a) je 800,00 kuna mjesečno, a za poslovni prostor pod b) je 1.200,00 kuna mjesečno.

 2. Poslovni prostori se daju u zakup pod posebnim uvjetima koji će biti sadržani u ugovoru , i to:

 1. Uvjeti vezani uz djelatnost – prostori se daju u zakup za obavljanje bilo koje djelatnosti osim trgovine, ugostiteljstva i slično.

 2. Uvjetima vezanim uz zapošljavanje – zakupoprimatelj je prilikom zapošljavanja djelatnika obvezan zaposliti osobe s područja Općine Čeminac.

 1. Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj

 2. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Općine Čeminac, IBAN: HR 59 2340 0091 8064 0000 0 model HR 24, s pozivom na broj 7706-OIB uplatitelja.

 3. Ponuda, odnosno prijava za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti cjelovita i sadržavati:

  • oznaku poslovnog prostora za koji se natječe (naziv objekta, adresa)

  • dokumentacija koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza

  • ime i prezime ponuditelja, dokaz o prebivalištu, OIB za fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnike; odnosno naziv društva sa adresom sjedišta, OIB za pravne osobe; e-mail i broj telefona radi kontakta;

  • presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu – obrtnika; - izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti

vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu - obrtnika);

  • izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu);

  • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana,

  • ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine Čeminac;

  • detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti;

  • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, veći od oglašene u javnom natječaju

  • broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, odnosno IBAN-a za povrat jamčevine (za fizičke i pravne osobe),

  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

Ovjeravanje dokumenata vrši se kod javnog bilježnika.

 1. Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“ na adresu: Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac preporučenom pošiljkom ili neposredno u ured općine. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja, odnosno do 04. ožujka 2020 godine do 13,00 sati.

 2. Ponude će biti javno otvorene u prostorijama zgrade Općine Čeminac, Matije Gupca 1, dana 04. ožujka 2020. godine s početkom u 13,30 sati.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

 1. Neće se razmatrati ponude:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Čeminac zbog neispunjenih dospjelih obveza,

  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;

  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

 2. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

 3. Ponuditi koji je već u Zakupu poslovnog prostora ima prednost pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 4. Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor, isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, pozvati će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

 5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za poslovni prostor donosi na prijedlog Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi načelnik. Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može izjaviti prigovor općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana dostave. Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

 6. Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevima se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

 7. Najpovoljniji natjecatelj za poslovni prostor dužan je, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, priložiti bjanko zadužnicu u iznosu 12 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

 8. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

 9. Pored zakupnine, zakupnik je dužan plaćati i sve druge troškove u svezi s korištenjem poslovnog prostora (komunalnu naknadu, troškove električne energije, troškove vode, grijanja, kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na dotični poslovni prostor).

 10. Općina Čeminac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu za pojedinu lokaciju.

 

                                                                                                                                                                                                             OPĆINA ČEMINAC

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik