REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-03/20-01/0003

UR.BROJ: 2100/05-04-20-13

Čeminac, 10. veljače 2020. godine

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac na radno mjesto samostalni upravni referent,

 

 

POZIVA

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

na pisanu provjeru znanja

 

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana

 

20. veljače 2020. godine u 9.00 sati, u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njezinog trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se literaturom ili bilješkama

  • koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva

  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, te

  • razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultati i rad Povjerenstva neće bodovati.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

PODRUČJE TESTIRANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 – pročišeni tekst, 85/10 i 05/14;

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19);

3. Statut Općine Čeminac (“Službeni glasnik” Općine Čeminac broj: 1/18, 2/18, 10/19).

4. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)

5. Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16)

6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne

novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

7. Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

8. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)

9. Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava Općine Čeminac 30. rujna 2019. godine ( web. stranica

Općine Čeminac tema: Javna nabava – jednostavna nabava)

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Pravila postupka za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dostupni su na službenoj Internetskoj stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr i oglasnoj ploči.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac na radno mjesto samostalni upravni referent, utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

 

Predsjednica Povjerenstva

Ljiljana Bajčinovci,v.r.

 

 

 

 

Dostaviti:

1. Kandidatima,

2. Internetska stranica Općine Čeminac (www.ceminac.hr)

3. Oglasna ploča, ovdje

4. Pismohrana, ovdje

 

 

 

Napomena:

Na pisano testiranje imaju pravo pristupiti svi kandidati kojima će obavijest o pravu pristupa na pisano testiranje biti poslana putem elekroničke pošte navedene u prijavi.

 

 

 

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik