REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODIJEL

 

 

 

KLASA: 112-06/19-01/0001
UR.BROJ: 2100/05-04/01-19-2
Čeminac, 29. travnja 2019. godine

 

 

Temeljem Programa „Rad i staž i prijevoz“- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ovlaštena osoba za obavljanje poslova pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

 

za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac

 

 

 

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac, u trajanju od 12 mjeseci, prima se:

 

1.Referent za opće i upravne poslove – 1 izvršitelj

 

Uvjeti za stručno osposobljavanje su:

SSS upravne ili druge odgovarajuće struke

 

Ciljana skupina su nezaposlene osobe sa završenim odgovarajućim obrazovanjem, sa zvanjem koje je zakonom utvrđeno kao uvijet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja, koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana i koje imaju do godinu dana evidentiranog radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale , bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. Cilj raspisivanja javnog poziva je prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac u svrhu osposobljavanja za rad i stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN86/08, 61/11 i 4/18).

Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prava i obveze osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i Općine Čeminac bit će uređeni ugovorom.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

-životopis

-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja- preslika

-dokaz o hrvatskom državljanstvu- preslika domovnice

-uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci.

 

 

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid orginalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31 325 Čeminac, s naznakom „ Javni poziv- stručno osposobljavanje“

 

 

                                                                                                        Ovlaštena osoba za obavljanje poslova pročelnice

                                                                                                       Ivana Viljevac bacc.admin.public.


Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik