Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12), Općina Čeminac objavljuje

J A V N I P O Z I V
investitorima/vlasnicima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Čeminac  radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučeno poštom na adresu:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Beli Manastir

Trg Slobode 32

31000 Beli Manastir

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti.

Navedenim Zakonom uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona, smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovi s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, i to:
- vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerili 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju fotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011)
- koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi

Usmene informacije stranke mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Belom Manastiru, Trg Slobode 32/II, utorkom i četvrtkom od 9,00 do 12,00 sati, i na tel 031 496 424.  Poželjeno je  ponijeti svu dokumentaciju kojom stranka raspolaže vezano za nekretnine za koje se traže informacije.

OPĆINA ČEMINAC

 

Dokument preuzmite ovdje.